دستاوردهای دفاعی ایران در دل دشمنان وحشت ایجاد کرده است

دستاوردهای دفاعی ایران در دل دشمنان وحشت ایجاد کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمدحسین دادرس جانشین فرمانده کل ارتش از نمایشگاه سازمان صنایع دفاع از توانمندی ها و محصولات سازمان صنایع دفاعی در حوزه رزم انفرادی، پدافند هوایی، انواع راکت و خمپاره انداز، مهمات سبک و سنگین وخودروهای زرهی و تاکتیکی بازدید کرد.

وی با اظهار رضایت از دستاوردهای جدید سازمان صنایع دفاع، گفت : در تسلیحات تولیدی جدیدِ سازمان صنایع دفاع به نیازهای اساسی نیروهای مسلح در حوزه راهبردی و تاکتیکی توجه بیشتری شده است و نخبگان صنعت دفاعی به خودباوری لازم در حوزه ماموریتی خود رسیده اند به گونه ای که سرعت تبدیل ایده به محصول نهایی در سازمان صنایع دفاع به حداقل رسیده است.

وی با اشاره توانمندی ساصد در حوزه تولیدات هوشمند و نقطه زن گفت: امروز دستاوردهای تولیدی سازمان صنایع دفاع در چشم و دل دشمنان رعب و وحشت ایجاد کرده است.

خبر گزاری مهر