دعوت مجمع ازنخبگان برای مشارکت درفرآیند سیاستگذاری توسعه دریامحور

دعوت مجمع ازنخبگان برای مشارکت درفرآیند سیاستگذاری توسعه دریامحور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی مجمع، جلسه کمیسیون زیر بنائی و تولیدی مجمع با ارائه بخش پایانی مباحث توسط امیر دریادار سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، در روز شنبه ۹ شهریور برگزار شد.

در این جلسه الگوهای موفق توسعه دریامحور مورد بحث قرار گرفت و کارگروه‌های ۵گانه تخصصی با عناوین کارگروه حقوقی- سیاسی/ نظامی، انتظامی، امنیتی/ اقتصاد و مدیریت دریا/ صنایع و فناوری دریا/ موضوعات فرهنگی اجتماعی دریا با حضور سازمان و دستگاه‌های مرتبط تشکیل گردید.

بنا به این گزارش، در ادامه از کلیه صاحبنظران برای ارسال پیشنهادات و مشارکت در فرآیند بررسی و تدوین سیاست‌ها دعوت به عمل آمد و مقرر شد بدین منظور، پیشنهادات علاقمندان از طریق رایانامه h.beykmohamadloo@maslahat.ir اخذ شود.

خبر گزاری مهر